Integritetspolicy Nackakonfa.se

Det är viktigt för oss att du som är i kontakt med oss för konfirmation, ledarläger eller annat ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den här informationen syftar till att beskriva när, hur och varför vi behandlar personuppgifter kopplat till vår konfirmationsverksamhet.

Om du anmäler dig till konfirmation

Vilka personuppgifter och varför?

Vi behöver hantera dina personuppgifter för att du ska kunna konfirmera dig hos oss.

Ditt namn, födelsedata, adress, kontaktuppgifter och tröjstorlek behandlas med stöd av det avtal du anses ingå i och med att du anmäler dig till Nacka församlings verksamhet. Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig, administrera aktiviteterna på ett bra sätt samt ge dig en tröja som passar.

Hälsouppgifter (exempelvis uppgifter om allergi, medicinering eller diagnos) behandlas med stöd av en intresseavvägning, där vi bedömer att vårt berättigade intresse av att säkerställa att du inte skadas eller serveras något du inte kan äta väger tillräckligt tungt.

Eftersom du behöver vara döpt för att kunna konfirmera dig behöver vi veta om du är döpt, och i så fall i vilken ordning. Behandlingen utförs med stöd av kyrkoordningen, som ses som ett avtal för dess medlemmar.

För att du ska kunna delta i vissa aktiviteter behöver vi veta om du är simkunnig. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att säkerställa att du inte utsätts för fara under våra aktiviteter.

Vi sparar kontaktuppgifter till dig för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen. Detta görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna skicka sådana inbjudningar till tidigare konfirmander.

Uppgifter om pågående eller genomförd konfirmation är en känslig personuppgift. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du är medlem.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas hos oss under tiden du deltar i vår verksamhet. Observera att vi sparar kontaktuppgifter i tre år och uppgift om samtycke till bildpublicering i tio år efter att samtycket slutat gälla. Vissa uppgifter om konfirmationen kommer att sparas i en så kallad konfirmationsbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I konfirmationsboken anges bl.a. uppgifter om konfirmand och vårdnadshavare. Underlag till konfirmationsboken gallras dock efter fem år.

Om du är ungdomsledare

Vilka personuppgifter och varför?

Vi behöver hantera dina personuppgifter för att du som ungdomsledare ska kunna delta i vår verksamhet samt åka på ledarresa.

Ditt namn, födelsedata, adress och kontaktuppgifter behandlas med stöd av det avtal du anses ingå i och med att du anmäler dig till Nacka församlings verksamhet. Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig och administrera aktiviteterna på ett bra sätt.

Hälsouppgifter (exempelvis uppgifter om allergi, medicinering eller diagnos) behandlas med stöd av en intresseavvägning, där vi bedömer att vårt berättigade intresse av att säkerställa att du inte skadas eller serveras något du inte kan äta väger tillräckligt tungt.

För att du ska kunna delta i vissa aktiviteter behöver vi veta om du är simkunnig. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att säkerställa att du inte utsätts för fara under våra aktiviteter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas hos oss under tiden du deltar i vår verksamhet. Observera att vi sparar uppgift om samtycke till bildpublicering i tio år efter att samtycket slutat gälla.

Om du är vårdnadshavare

Vilka personuppgifter och varför?

Vi använder uppgifterna till dig som är vårdnadshavare till en konfirmand eller ungdomsledare för att kunna kontakta dig om behov uppstår, för att säkerställa ungdomens välmående hos oss samt för att kunna upplysa om våra verksamheter och göra utskick till dig via brev, e-post eller SMS, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för din ungdoms deltagande i vår verksamhet. Behandlingen av personuppgifter utförs med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna kontakta dig för ändamål som rör ungdomen.

Vi inhämtar även ditt godkännande till publicering av bild (inklusive filmmaterial) föreställande ungdomen i Nacka församlings medier, eftersom vi är måna om ungdomens personliga integritet.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas hos oss under tiden din ungdom deltar i vår verksamhet. Observera att vi sparar uppgift om samtycke till bildpublicering i tio år efter att samtycket slutat gälla. För dig vars ungdom ska konfirmera sig sparar vi även vissa uppgifter i en så kallad konfirmationsbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. Underlag till konfirmationsboken gallras dock efter fem år.

Om du är med på bild- och filmmaterial

Vilka personuppgifter och varför?

Vi vill inhämta godkännande till publicering av namn och bild (inklusive filmmaterial) föreställande dig i Nacka församlings medier, eftersom vi är måna om din personliga integritet. Syftet med publiceringen av bild- och filmmaterial är att informera om och marknadsföra vår verksamhet gentemot allmänheten.

Vi strävar alltid efter att inhämta godkännande från de personer som går att identifiera i bild- och filmmaterial innan vi använder sådant material i vår kommunikation. Har du en gång lämnat ditt godkännande kan du när som helst ta tillbaka det, men det påverkar inte eventuell publicering vi redan gjort med ditt godkännande.

Nacka församlings webbplats, www.svenskakyrkan.se/nacka, har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Detta innebär att publicering av bilder på den webbplatsen lyder under yttrandefrihetsgrundlagen, som går före dataskyddsförordningens regler om samtycke. Detsamma kan gälla publicering som sker utan utgivningsbevis om publiceringen sker med journalistiska ändamål, till exempel i Nacka församlings tidning Hemma. Självfallet tar Nacka församling ändå alltid vederbörlig hänsyn till personers integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar bilderna tills du tar tillbaka ditt samtycke eller som längst i fem år efter att de tagits. Observera att bild- och filmmaterial kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse.

Om du kontaktar oss

Vilka personuppgifter och varför?

Om du kontaktar oss genom vårt kontaktformulär eller skickar e-post kommer vi att behandla de personuppgifter du skickar till oss genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom Nacka församling.

Den lagliga grunden för rutinmässig hantering av ditt meddelande är vårt berättigade intresse av att meddelandet hanteras och besvaras, vilket bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Vi kan beroende på innehållet i meddelandet även komma att behandla uppgifter om ditt medlemskap i Svenska kyrkan, vilket ses som en känslig personuppgift. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du är medlem.

Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett meddelande till oss. Även sådana personuppgifter behandlas med stöd av ett berättigat intresse, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Efter att kommunikationen har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i ditt meddelande, antingen radera meddelandet eller arkivera det i enlighet med tillämplig arkivlagstiftning.

Vilka andra kan ta del av dina uppgifter?

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 10–11 §§ lagen om Svenska kyrkan.

För att administrera resor kan vi behöva dela dina personuppgifter med utomstående, till exempel flygbolag och hotell.

Observera att vi inte kommer att lämna ut känsliga personuppgifter om t.ex. din hälsa eller religiösa tillhörighet utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, komplettering eller radering av uppgifterna. En begärd radering utförs om vi inte har fortsatt grund att spara uppgifterna. Du kan också begära en tillfällig begränsning av personuppgiftsbehandlingen, t.ex. medan en rättelse görs. Om du anser att vår behandling av personuppgifterna är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du även en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

För behandling som lutar sig mot samtycke gäller att du/din ungdom har rätt att ta tillbaka ett lämnat samtycke när som helst. Vad gäller sådan hantering som utförs med stöd av en intresseavvägning kan du i stället göra en invändning utifrån din/din ungdoms specifika situation. Invänder du kommer vi att göra en ny bedömning.

Nacka församlings webbplats kan du läsa mer om annan behandling av personuppgifter som Nacka församling utför.

Kontakt

Nacka församling ansvarar för hanteringen av era uppgifter enligt ovan. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av era rättigheter, hör av dig till Madeleine Hed på 072-536 22 52 eller [email protected].

Vi har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att vi följer dataskyddsförordningen: Erika Malmberg, 072-549 64 34, [email protected].